Годишњи план рада школе

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада доноси у складу са школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом.

Преузимање Годишњег плана рада за школску 2023/2024.годину

Преузимање Годишњег плана рада за школску 2022/2023.годину

Преузимање Годишњег плана рада за школску 2021/2022.годину

Преузимање Годишњег плана рада за школску 2020/2021.годину

Преузимање Годишњег плана рада за школску 2019/2020.годину

 

Школски развојни план

Школски развојни план представља део активности сваке школе која тежи да стално унапређује свој рад, омогући квалитетно образовање и задовољи потребе и интересовање сваког свог ученика. Кроз прецизан преглед стања у школи, процеса наставе и резултата васпитно-образовног рада, одређивање приоритета и потребних активности, школски развојни план служи као водич за остваривање жељених циљева и мера динамике развоја школе.

Преузимање Школског развојног плана за период 2020/2025.године

 

 

Правилници о плану и програму наставе и учења

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (15.септембар 2023.)

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (4.октобар 2021.)

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

 

Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ „Јосиф Панчић

Правилником о заштити и безбедности регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе „Јосиф Панчић” Београд, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

Преузимање Правилника о заштити и безбедности ученика ОШ „Јосиф Панчић

 

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „Јосиф Панчић“

Правилником о понашању у школи уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи „Јосиф Панчић” у Београду. Поштовањем Правилника обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се бољем успеху ученика и повећању угледа школе.

Преузимање Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „Јосиф Панчић“

 

Правилник о уређивању поступка набавки

Преузимање Правилника о уређивању поступка набавки

 

Одлука о усвајању плана јавних набавки

Преузимање Одлуке о усвајању плана јавних набавки за 2023.годину

 

План јавних набавки за 2024.годину

Преузимање плана јавних набавки за 2024.годину

 

Годишњи финансијски извештај за 2023.годину

Преузимање Финансијског извештаја за 2023.годину

 

Годишњи финансијски извештај за 2022.годину

Преузимање Финансијског извештаја за 2022.годину

 

Финансијски план за 2024.годину

Преузимање Финансијског плана за 2024.годину

 

Финансијски план за 2023.годину

Преузимање Финансијског плана за 2023.годину

 

Завршни рачун

Преузимање Завршног рачуна