Један од општих принципа образовања и васпитања који систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле јесте једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социjалноj правди и принципу jеднаких шанси без дискриминациjе; Основни задатак школе jе да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и ученика, под jеднаким условима. За ученика коме jе услед социjалне ускраћености, сметњи у развоjу, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеђуjе се отклањање физичких и комуникациjских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана (члан 76, Закон о основама система образовања и васпитања; Сл.Гласник 129/2020).

Директор школе Милан Бајић образовао је Тим за инклузивно образовање ОШ „Јосиф Панчић“ који ће у школској 2023/2024. години радити у следећем саставу:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Марија Црногорац, професор историје
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевностиМарија Црногорац, професорка историје
 • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
 • Драгана Дујовић, професор разредне наставе
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Ивана Марковић, професор разредне наставе
 • Ивана Јоксимовић 3/2, родитељ представник Савета родитеља

У септембру и октобру месецу школске 2023-2024. године акценат рада Тима ће бити на раној идентификацији ученика за које је неопходна индивидуализација у наставном процесу, формирању тимова за ученике којима је потребно увођење у рад по ИОП-у, припрему индивидуалних образовних планова. За ученике код којих индивидуализација и примена ИОП-а 1 нису дали адекватне резултате, бавићемо се избором и припремом адекватних садржаја и наставних материјала и увођењем у рад по измењеним стандардима.

Тим за инклузивно образовање школе имаће за циљ и омогућавање ученицима школе помоћи и подршке од стране локалне самоуправе (сарадња са стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које нам могу помоћи у подизању квалитета рада са децом којима је потребна додатна подршка, као и на пружању помоћи ученицима из нестимулативних средина у процесу што лакшег укључивања у образовни процес.