Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове овог актива именује Наставничко веће. Руководилац овог актива је Биљана Лазаревић, педагог.

Чланови Актива за ову школску годину су:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Јелена Вуковић, професор српског језика и књижевности
 • Татјана Шофранац, стручни сарадник - библиотекар
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Стручни актив за развојно планирање

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

 • Маја Марковић, професор разредне наставе, руководилац Стручног актива
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
 • Јован Мицић, професор разредне наставе
 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Тања Цапудер, професор разредне наставе
 • Радмила Вукић, професор разредне наставе
 • Марија Црногорац, професор историје
 • Татјана Шофранац, стручни сарадник - библиотекар
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Петра Стаменовић 7/3, представник Ученичког парламента
 • Ирена Тасић, представник јединице локалне самоуправе
 • Драгана Вуловић, представник Савета родитеља (3/2)

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Марија Петровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Сања Чуровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Ивона Томић, професор биологије
 • Александра Обрадовић, професор физике
 • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
 • Драгана Јанковић, професор географије
 • Весна Вујовић, професор француског језика
 • Данијела Бојковић, наставник верске наставе
 • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог
 • Драгана Јешић, професор биологије и помоћник директора школе
 • Милан Бајић, директор школе
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Данијела Маљевић, представник Савета родитеља (7/3)
 • Петар Тошков 7-6, представник Ученичког парламента

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2022/2023. годину је Данка Петровић, професор Технике и технологије. Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Снежана Милановић Лакић, професор разредне наставе
 • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
 • Сања Чуровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Радмила Јовићевић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Милан Милојевић, професор технике и технологије
 • Марија Ковачевић (7/6), представник Савета родитеља
 • Алекса Павићевић 8/4, представник Ученичког парламента

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2022/2023. годину је Милена Вукашиновић, психолог. Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Радмила Вукић, професор разредне наставе
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Миомир Ранђеловић, професор хемије
 • Марија Црногорац, професор историје
 • Драгана Момировић, професор математике
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Ивана Јоксимовић, представник Савета родитеља (2/2)

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2022/23. години чине:

 • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности, ОС 8-1
 • Сања Глигорић, професор математике, ОС 8-2
 • Мирјана Димитријевић,професор географије ОС 8-3
 • Ивона Томић, професор биологије, ОС 8-4
 • Наташа Бајковић, професор српског језика и књижевности, ОС 8-5
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика, ОС 8-6
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Валентина Антић, психолог
 • Милена Вукашиновић, психолог, координатор Тима

 

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој и стручно усавршавање у школској 2022/23. години чине:

 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе, педагошки саветник, координатор Тима
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник, записничар
 • Невена Опалић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
 • Драгана Момировић, професор математике
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
 • Лидија Новаковић, професор биологије
 • Данијела Бојковић, професор верске наставе
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Ксенија Зорчић, представник Савета родитеља (2/1)
 • Милан Бајић, директор школе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2022/23. години чине:

 • Гордана Симовић, проф. разредне наставе, руководилац Тима
 • Даринка Одабашић, проф. француског језика
 • Мирослав Дабетић, проф. француског језика
 • Снежана Милановић Лакић, проф. разредне наставе
 • Катарина Танацковић, проф. разредне наставе
 • Марија Протић, проф. разредне наставе
 • Сандра Планић, проф. разредне наставе
 • Споменка Марковић, проф. разредне наставе
 • Ивана Марковић, проф. разредне наставе
 • Радмила Жежељ, проф. разредне наставе, педагошки саветник
 • Ива Иванчевић Илић, проф. разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - психолог
 • Марко Милић, представник Савета родитеља (1/5)
 • Јован Иконић 7/2, представник Ученичког парламента
 • Ирена Тасић, представник локалне самоуправе
 • Милан Бајић, директор школе

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2022/23. години чине:

 • Александра Обрадовић, руководилац Тима
 • Славољуб Васић, професор технике и технологије
 • Милан Милојевић, професор технике и технологије
 • Лидија Јовчић, професор технике и технологије
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Оља Крстић, професор енглеског језика
 • Оља Ташић, професор разредне наставе
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Марија Стошковић, представник Савета родитеља (5/5)
 • Стефан Цековић 8/4, представник Ученичког парламента