Годишњи план рада школе

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада доноси у складу са школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом.

Преузимање Годишњег плана рада за школску 2023/2024.годину

 

Школски развојни план

Школски развојни план представља део активности сваке школе која тежи да стално унапређује свој рад, омогући квалитетно образовање и задовољи потребе и интересовање сваког свог ученика. Кроз прецизан преглед стања у школи, процеса наставе и резултата васпитно-образовног рада, одређивање приоритета и потребних активности, школски развојни план служи као водич за остваривање жељених циљева и мера динамике развоја школе.

Преузимање Школског развојног плана за период 2020/2025.године

 

 

Правилници о плану и програму наставе и учења

Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања

Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

 

Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ „Јосиф Панчић

Правилником о заштити и безбедности регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе „Јосиф Панчић” Београд, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

Преузимање Правилника о заштити и безбедности ученика ОШ „Јосиф Панчић

 

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „Јосиф Панчић“

Правилником о понашању у школи уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи „Јосиф Панчић” у Београду. Поштовањем Правилника обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се бољем успеху ученика и повећању угледа школе.

Преузимање Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „Јосиф Панчић“

 

Правилник о уређивању поступка набавки

Преузимање Правилника о уређивању поступка набавки

 

Одлука о усвајању плана јавних набавки

Преузимање Одлуке о усвајању плана јавних набавки за 2023.годину

 

Финансијски извештај за 2022.годину

Преузимање Финансијског извештаја за 2022.годину

 

Финансијски план за 2023.годину

Преузимање Финансијског плана за 2023.годину

 

Завршни рачун

Преузимање Завршног рачуна